SlovenskýEnglish

Výzva na pokosenie a udržiavanie pozemkov

 13.06.2024

Vážení majitelia zaburinených, nepokosených pozemkov a obyvatelia,

vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky či spôsobujú nepríjemnosti alergikom, najmenším ale aj starším obyvateľov Vás Obec Vyšný Mirošov, IČO: 00331244 so sídlom Vyšný Mirošov 100, 090 11  Vyšný Orlík v zastúpení starostky obce Jany Steškovej

 

ŽIADA a VYZÝVA

k starostlivosti o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade vykosenie zanedbaných pozemkov.

 

Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov/ užívateľov pozemkov na realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka v termínoch apríl – september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov a zmiernia sa nežiadúce účinky pre alergikov.

Zákon č. 220/2004 Z.z  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukladá povinnosť predchádzať výskytu burín na pozemkoch.

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané, môže byť podaný na Okresný úrad Svidník návrh na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov. Za nesplnených zákonných povinnosti môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333,00 eur a pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 166,00 – 33 000,00 eur za 1 ha pozemku.

V prípade, že sa ako vlastník nachádzate v zahraničí alebo nemáte možnosť si pozemok najmenej 2x do roka pokosiť a udržiavať sám, kontaktujte Obec Vyšný Mirošov s pomocou, avšak náklady na pokosenie a udržiavanie znášate Vy ako vlastník pozemku.

 

 


Zoznam aktualít: