SlovenskýEnglish

O čom sú rozvojové tímy

Obec Vyšný Mirošov sa zapojila do pilotného projektu NP- Rozvojové tímy -  I. fáza, je to projekt strategického významu (NP RT I.), ktorý podporuje vzájomné učenie sa, desegregáciu a súdržnosť celej sídelnej komunity. Obec Vyšný Mirošov je jednou zo 60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje. Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa mäkké aktivity (najmä oblasť vzdelávania, bývania, zamestnanosti, boja s protirómskym rasizmom) a rovnako tvrdé aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami (napr. výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV,  budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo).

Hlavným cieľ projektu si kladieme integrovaný komplexný prístup so zameraním na zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov cieľovej skupiny v našej obci. 


Za týmto účelom aj v našej obci vzniklo Centrum rozvojového tímu (CRT), ktoré pozostáva z týchto členov rozvojových tímov (RT): 

Rozvojový pracovník plánovania 

Povinným členom RT, ktorý organizuje komunitné stretnutia tzv. komunitné fóra s cieľom identifikácie potrieb a problémov celej sídelnej komunity a pomenovanie priorít, ktoré sa budú v obci riešiť. Komunitné fóra budú prebiehať minimálne dvakrát do roka. Takisto realizuje malé projekty v spolupráci s ostatnými RT na základe potrieb identifikovaných v rámci komunitných fór. S aktérmi miestnej samosprávy a členmi sídelnej komunity sa podieľa na vytvorení Rozvojového plánu Obce, v ktorom sa pomenujú oblasti zamerané na odstránenie identifikovaných problémov.


Nene

Pozícia Nene v sebe zahŕňa tak odborné skúsenosti, ako aj znalosť života a obyvateľov v danej komunite. Hlavnou úlohou Nene je podpora zdravého vývinu detí a zvyšovanie rodičovských zručností. Nene navštevuje rodiny a pomáha rodičom a deťom so starostlivosťou a s výchovou s cieľom zabezpečiť pripravenosť dieťaťa na škôlku, resp. školu najmä prostredníctvom hier a aktivít.


Nenementorka

Každá Nene má svoju Nenementorku. Jej hlavnou činnosťou je podpora a usmerňovanie Nene pri práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Okrem podpory a usmernení dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo a pod.).


Rozvojový pracovník pre bývanie

Má na starosti zmapovanie a analýzu aktuálnej bytovej situácie a problémy súvisiace s politikou bývania sídelnej komunity pre potreby nastavenie plánu činnosti a poskytovaných intervencií v oblasti bývania. Analyzuje sociálnu situáciu a možnosti človeka a individuálne plánovanie riešenia bytovej situácie. Zároveň motivuje k udržaniu bývania resp. štandardného bývania prostredníctvom platobnej disciplíny.


Rozvojový pracovník pre mládež

Predovšetkým mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Zistené údaje analyzuje a snaží sa zapájať mladých ľudí do verejného života. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú „jeho deti a mládež“. Pomáha a podporuje mladých ľudí pri dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku. Taktiež podporuje študentov stredných škôl k ukončeniu štúdia. Zároveň sa podieľa na príprave budúceho povolania.


Asistent mládeže

Úlohou Asistenta mládeže rozvojového tímu je výpomoc predovšetkým rozvojovému pracovníkovi pre mládež, ale aj ostatným členom tímu podľa inštrukcii a pokynov Rozojového pracovníka plánovania. Asistent je napomocný pri evidencii rôznych údajov a dát. Spolupracuje pri budovaní spolupráce rodiny a školy v mimoškolských činnostiach. Asistuje pri organizovani a realizácii záujmových a voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých.


Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Sprostredkuváva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie základného vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré klient  potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu). Rovnako pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti – nízke sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).


Sociálny pracovník

Jeho prioritnou úlohou je poskytovanie sociálnej pomoci pre jednotlivcov a rodín, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. Aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci marginalizovaných rómskych komunít a ostatným obyvateľov. Poskytuje základné informácií v krízových situáciách a podporuje pri zabezpečovaní sociálnej  služby. Zároveň poskytuje sociálnu intervenciu a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému.


Asistent Centra rozvojového tímu

Úlohou Asistenta Centra rozvojového tímu je výpomoc predovšetkým rozvojovému pracovníkovi plánovania, ale aj ostatným členom tímu podľa inštrukcii a pokynov Rozojového pracovníka plánovania. Asistent pomáha s komplexnou agendou, a to ako administratívnou, tak aj praktickou a funkčnou. Jeho úloha je pôsobiť, ako pomocná ruka v Centre rozvojového tímu, ale aj pomáhať pri organizácií terénnych intervencií a zásahov a plánovať ďalšie akcie pre úspešné napredovanie tímu.