SlovenskýEnglish

Naša obec

Obec Vyšný Mirošov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi...

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

Obec má právo na svoje obecné symboly.
Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

Naši užívatelia

Našimi cieľovými užívateľmi sú všetci, ktorí prejavia záujem o informáciu o obci Vyšný Mirošov, táto sa zviditeľní ako obec, ktorá žije na východe Slovenska, dodržiava zvyky svojich predkov, Pravoslávnu vieru, nažíva s rómskymi spoluobčanmi a vôbec žije životom typicky dedinského prostredia.

História projektu

Realizovať projekt spustenia webovej stránky sme sa rozhodli z dôvodu priblížiť návštevníkom stránky históriu, prítomnosť, ale aj vízie do budúcnosti. Chceme aktívne aktualizovať túto stránku z našej strany. Taktiež veríme, že získame od ľudí podnety a nápady ako zlepšiť život v našej obci. Vopred všetkým ďakujeme, že si nájdu čas na návštevu našej stránky.