SlovenskýEnglish

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025

 30.04.2024

Obec Vyšný Mirošov, ako dotknutá obec v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

  • oznamuje verejnosti, že jej bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025“, a že do tohto materiálu možno nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Vyšného Mirošova počas úradných hodín
  • oznamuje verejnosti, že uvedený materiál je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2021-2025 
  • informuje verejnosť, že konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo emailom alena.sekerakova@minv.sk)
  • informuje verejnosť, že pripomienky je možné zasielať priamo na adresu okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
    ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Zoznam aktualít: