SlovenskýEnglish

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj

 27.05.2024

Obec Vyšný Mirošov, ako dotknutá obec v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

  • oznamuje verejnosti, že jej bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj“, a že do tohto materiálu je možno nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy na vlastné náklady, zhotoviť kópie na Obecnom úrade vo Vyšnom Mirošove počas úradných hodín,
  • oznamuje verejnosti, že uvedený materiál je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-presovsky-kraj,
  • informuje verejnosť, že konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo emailom alena.sekerakova@minv.sk)

    Zoznam aktualít: