SlovenskýEnglish

Vyhlásenie výberového konania - Hlavný kontrolór obce

 04.06.2024

V zmysle § 18 a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Mirošove č. 18/2024 zo dňa 25. 05. 2024
vyhlasuje Obec Vyšný Mirošov

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE VYŠNÝ MIROŠOV

 

dňa 22. 06. 2024 o 13:00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Mirošove.

 

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Obce Vyšný Mirošov je určený na 8 hodín mesačne (0,0533%) s nástupom do pracovného pomeru 01. 07. 2024

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • minimálne 1 rok praxe vo verejnej alebo štátnej správe.

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích kurzov a školení,
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi,
 • čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce.

 

Spôsob doručenia prihlášky:

 • poštou alebo osobe doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 21. 06. 2024 v uzatvorenej obálke.
 • adresa doručenia: Obec Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
 • uzatvorenú obálku označiť: „Voľba hlavného kontrolóra obce Vyšný Mirošov, NEOTVÁRAŤ!“

 

Vo Vyšnom Mirošove, dňa 04. 06. 2024


Zoznam aktualít: